aktualności
KOMUNIKAT ws. PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH NA CZAS EPIDEMII
2020-04-03

Art. 73 pkt 61 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzeniania się wirusa SARS0CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), stanowi, że w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568) wprowadza się następujące zmiany w art. 31x, którego pkt 2 brzmi:

   "Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r."powrót