o nas
WZDO

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału jest – zgodnie za Statutem SEP – najwyższą władzą Oddziału, wyposażoną w szereg niezbywalnych uprawnień. Zwyczajne WZDO zbiera się co cztery lat, by dokonać przede wszystkim oceny dotychczasowej działalności wybranych przez siebie władz Oddziału ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego), wybrać nowe władze i określić dla nich zadania na nową kadencję.

 

Uchwała Nr 1/2022
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego SEP
z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzadowi Oddziału Szczecińskiego SEP

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP w dniu 20 czerwca 2022 r. postanowiło na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Szczecińskiego SEP udzielić absolutorium ustepującemu Zarządowi Oddziału.

.

Przewodniczący Obrad WZDO
Jerzy Ciaś

 

 

Uchwała Nr 2/2022
Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP
z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie głównych kierunków działalności Oddziału Szczecińskiego SEP
na lata 2022 – 2026

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Szczecińskiego SEP w dniu 20 czerwca 2022 roku postanowiło przyjąć następujące główne kierunki działalności Oddziału Szczecińskiego SEP na lata 2022 - 2026:


I. W obszarze celów statutowych i form ich realizacji

 1. Upowszechnianie wiedzy o warunkach bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.
 2. Popularyzowanie historii SEP oraz szeroko pojętej elektryki, tj. dokonań polskich uczonych i wynalazców.
 3. Rozszerzanie form doskonalenia zawodowego i usług świadczonych przez Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Szczecińskim SEP.
 4. Upowszechnianie informacji o najnowszych osiągnięciach naukowo-technicznych w energetyce, maszynach i napędach elektrycznych, elektronice, telekomunikacji i informatyce.
 5. Współpraca z zagranicznymi stowarzyszeniami elektryków, m.in. IEEE, VDE.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi miasta i województwa, instytucjami, uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

II. W obszarze działalności wewnątrzorganizacyjnej

 1. Poprawa sprawności organizacyjnej funkcjonowania wszystkich organów i jednostek organizacyjnych Oddziału.
 2. Zwiększenie liczby członków zaangażowanych bezpośrednio w realizację podejmowanych przez Oddział zadań.

III. Zadania szczegółowe

 1. Kontynuacja działaności Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego Oddziału.
 2. Utrzymanie form integracji członków Oddziału SEP, m.in. poprzez organizowanie seminariów, odczytów, prelekcji, wystaw, wycieczek studyjnych i konkursów.
 3. Dokonanie oceny efektywności struktury organizacyjnej Oddziału i jej aktualizacja pod kątem realizacji i osiagania celów statutowych.
 4. Zachowanie tradycji organizowania corocznych roboczych nadzwyczajnych WZO.
 5. Ciagłe umacnianie roli i znaczenia Oddziału w środowisku szczecińskim.
 6. Dokonanie ocen stopnia realizacji obowiązujących porozumień o współpracy Oddziału z instytucjami, uczelniami i szkołami; dokonanie wspólnie z partnerami ich aktualizacji, a następnie poddanie ich ciągłej ewaluacji.
 7. Podjęcie starań w kierunku:
 • organizacji tematycznych konferencji, seminariów, odczytów itp.,
 • organizacji wycieczek technicznych i turystycznych,
 • organizacji konkursów w SEP,
 • utrzymanie kursów i szkoleń, ale także organizacji kursów weekendowych,
 • bieżącej aktualizacji strony internetowej, która będzie stanowić jednocześnie kronikę Oddziału,
 • rozwinięcie zaplecza Ośrodka Rzeczoznawstwa OS SEP - pozyskanie nowych rzeczoznawców i specjalistów,
 • pozyskanie i rozwinięcie współpracy z członkami wspierającymi OS SEP,
 • współpracy z IEEE,
 • nawiazania współpracy z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • nawiązania współpracy z Izbą Rzemieślniczą Małej i Śedniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 • organizacji zawodów sportowych w ramach OS SEP,
 • ufundowania stypendiów im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego,
 • organizacji imprez integracyjnych, rozrywkowych, bali, ognisk itp.,
 • restrukturyzacji oraz aktywizacji sekcji i komisji OS SEP,
 • wzbogacenia oferty kursów i szkoleń organizowanych w ramach Ośrodka Szkoleń OS SEP,
 • podtrzymania i rozwijania współpracy z oddziałami ościennymi SEP, i.in. Oddziałem Gorzowskim SEP w ramach organizacji cyklicznej konferencji i-MITEL. 

Przewodniczący Obrad WZDO
Jerzy Ciaś