o nas
WZDO

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału jest – zgodnie za Statutem SEP – najwyższą władzą Oddziału, wyposażoną w szereg niezbywalnych uprawnień. Zwyczajne WZDO zbiera się co cztery lat, by dokonać przede wszystkim oceny dotychczasowej działalności wybranych przez siebie władz Oddziału ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego), wybrać nowe władze i określić dla nich zadania na nową kadencję.

 

Uchwała Nr 1/2014
Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP
z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzadowi Oddziału Szczecińskiego SEP

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP w dniu 3 marca 2014 r. postanowiło na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Szczecińskiego SEP udzielić absolutorium ustepującemu Zarządowi Oddziału.

.

Przewodniczący Obrad WZDO
Piotr Szymczak

 

 

Uchwała Nr 2/2014
Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP
z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie głównych kierunków działalności Oddziału Szczecińskiego SEP
na lata 2014 – 2018

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP w dniu 3 marca 2014 roku postanowiło przyjąć następujące główne kierunki działalności Oddziału Szczecińskiego SEP na lata 2014 - 2018:


I. W obszarze celów statutowych i form ich realizacji

 1. Upowszechnianie wiedzy o warunkach bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.
 2. Popularyzowanie historii SEP oraz szeroko pojętej elektryki, tj. dokonań polskich uczonych i wynalazców.
 3. Rozszerzanie różnych form doskonalenia zawodowego i usług świadczonych przez Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Szczecińskim SEP.
 4. Upowszechnianie informacji o najnowszych osiągnięciach naukowo-technicznych w energetyce, maszynach i napędach elektrycznych, elektronice, telekomunikacji i informatyce.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami elektryków zagranicznych, przede wszystkim IEEE, VDE, IET.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi miasta i województwa, instytucjami, uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi skupionymi w Regionie Zachodniopomorskim FSNT NOT.

II. W obszarze działalności wewnątrzorganizacyjnej

 1. Poprawa sprawności organizacyjnej funkcjonowania wszystkich organów władzy i jednostek organizacyjnych Oddziału.
 2. Zwiększenie liczby członków zaangażowanych bezpośrednio w realizację podejmowanych przez Oddział zadań.

B. Zadania szczegółowe

 1. Finalizacja organizacji Walnego Zjazdu Delegatów SEP w czerwcu 2014 r. w Szczecinie.
 2. Zobowiazanie młodych delegatów Oddziału Szczecińskiego na WZD SEP do wniesienia propozycji specjalnej uchwały Zjazdu w sprawie "programu włączenia młodziezy w działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich" zapewniajacej środki do jego realizacji - w opraciu o wnioski wyikające z realizacji Uchwały nr 2 WZD SEP w Katowicach dot. młodzieży oraz przprowadzonych w Stowarzyszeniu badań socjologicznych.
 3. Wzmocnienie kadrowe i organizacyjno - materialne działalności Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego Oddziału.
 4. Wzbogacenie form integracji członków oddziału SEP, m.in. poprzez organizowanie seminariów, odczytów, prelekcji, wystaw, wycieczek studyjnych i konkursów.
 5. Dokonywanie oceny efektywności struktury organizacyjnej Oddziału i jej aktualizacji pod kątem możliwości osiągania głównych celów i realizacji zadań.
 6. Zachowanie tradycji organizowania corocznych roboczych NWZDO.
 7. Opracowanie i wdrożenia niezbędnych regulaminów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału.
 8. Opracowanie strategii umacniania roli i znaczenia Oddziału w środowisku szczecińskim – wychodzącej naprzeciw aspiracjom jego członków.
 9. Dokonanie ocen stopnia realizacji obowiązujących porozumień o współpracy Oddziału z różnymi instytucjami, uczelniami i szkołami; dokonanie wspólnie z partnerami ich aktualizacji, a następnie poddanie ich ciągłej ewaluacji.

Przewodniczący Obrad WZDO
Piotr Szymczak

 

 

Uchwała Nr 3/2014
Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP
z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie XXXVI WZD SEP w Szczecinie.

 

§1

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków Oddziału Szczecińskiego SEP o aktywne włączenie się w przygotowania do XXXVI WZD SEP, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 5-8.06.2014 r., w celu stworzenia jak najlepszych warunków i atmosfery do obrad najważniejszego gremium elektryków w Polsce.

 

§2

Wcześniej Oddział Szczeciński był organizatorem podobnych Zjazdów w 1948r. i 1961r. i zasłuzył sobie wówczas na bardzo wysokie oceny. Pokażmy dzisiaj wspólnym wysiłkiem, że podobnie będzie w przypadku XXXVI WZD SEP. W związku z tym serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych członków SEP o kontakt, za pośrednictwem Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP, z Komitetem Organizacyjnym WZD SEP i jego Zespołami Problemowymi.

 

§3

XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP w Szczecinie, będąc znaczącym wydarzeniem  w życiu naszego Stowarzyszenia, stanowi doskonałą okazję również do promocji naszego Oddziału, miasta i regionu. Uwzględniając fakt, iż w obecnych warunkach trudno zebrać odpowiednie środki finansowe na to przedsięwzięcie, WZD OS SEP, postanawia – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedłożonymi już w 2006 r. – wyasygnować dodatkowe środki finansowe na organizację ww. Zjazdu  w kwocie 50 tys. zł oraz zobowiązać Zarząd Oddziału OS SEP i KO WZD SEP do ich właściwego wykorzystania.

 

§4

WZD OS SEP zobowiązuje delegatów Oddziału Szczecińskiego do zgłoszenia na XXXVI WZD SEP w imieniu naszego środowiska postulatów wypracowanych przez II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie w dniach 4-5.04.2014 r.

 

§5

W celu zgłoszenia kandydatów z naszego Oddziału do władz centralnych SEP i przedłożenia inicjatyw programowych, doskonalących działalność naszego Stowarzyszenia, WZD OS SEP upoważnia Zarząd Oddziału lub proponuje rozważyć w tej sprawie oddzielne zebranie delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP.


Przewodniczący Obrad WZDO
Piotr Szymczak