egzaminy
Egzaminy

Szanowni Państwo,

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, jak również w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz klientów, uprzejmie informujemy, iż egzaminy kwalifikacyjne będą się odbywały z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa:

- zachowanie odstępu 1,5 m od innych osób przystępujących do egzaminu oraz komisji kwalifikacyjnej;

- przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas oczekiwania na egzamin, jak i samego    

  egzaminu;

- używania własnych rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekowania dłoni przed wejściem na salę lub

  korzystania z dostępnych rękawiczek foliowych.

Do egzaminu mogą przystapić osoby zdrowe bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, oraz które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

Ponadto przed przystąpieniem do egzaminu prosimy o:

- przygotowanie czytelnie wypełnionego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji (dostępny w zakładce "do

  pobrania") wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty egzaminacyjnej;

- przygotowanie do okazania dokumentu tożsamości.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu - 665 370 147.

 

UWAGA!!!

 

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2021, poz. 159), stanowi, że w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1842 z późn. zm.), wprowadza sie nastepujące zmiany w art. 31x, którego pkt 2 brzmi:

   "Termin ważności świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego."

 

Miejsce i termin egzaminów:

Egzaminy kwalifikacyjne w Grupie 1,2 i 3 odbywają się w Biurze Oddziału Szczecińskiego SEP przy Al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT)

 

Najbliższe planowane terminy egzaminów:

 

Kwiecień

13 kwietnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

27 kwietnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Maj

11 maja 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

25 maja 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Czerwiec

08 czerwca 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

22 czerwca 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616

 

Lipiec

06 lipca 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

20 lipca 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Sierpień

03 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

17 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Wrzesień

07 września 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

21 września 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Październik

05 października 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

19 października 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Listopad

09 listopada 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

23 listopada 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Grudzień

07 grudnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

21 grudnia 2022 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Opłaty:

 

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi:

- na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 301,00 zł

- na stanowisku DOZORU (D) - 301,00 zł

 

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. 34 1020 4795 0000 9502 0105 6068  z dopiskiem: egzamin, imię i nazwisko.

 

UWAGA!!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania faktur.

Dla osób fizycznych do każdej wpłaty wystawiany jest paragon. Prosimy, aby przed dokonaniem płatności zgłosić chęć otrzymania faktury, a w przypadku dokonania płatności przelewem podać nr NIP. Jeśli osoba fizyczna nie prosi o wystawienie faktury i nie podaje w przelewie nr NIP, otrzymuje paragon bez możliwości wystawienia faktury na firmę.

 

Dla firm, do wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie w przelewie:
- pełna, prawidłowa nazwa firmy
- właściwy adres firmy
- NIP firmy

 

Zgodnie z  uchwałą nr 6/2007 Prezydium Oddziału Szczecińskiego SEP z dnia 16 kwietnia 2007r.,  w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w terminie 24 miesięcy od daty dokonania wpłaty, opłata przepada na rzecz Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „do pobrania”. Wniosek należy wydrukować dwustronnie ( na jednej kartce) i wypełnić drukowanymi literami. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

 

Zakres:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa  m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym– na podstawie zdanego egzaminu -  przez właściwą Komisję kwalifikacyjną. Do wydawania  takich świadectw w naszym Oddziale SEP upoważnione są dwie Komisje – nr  087 i 616.  Tylko w minionej kadencji wydały one – na podstawie przeprowadzonych egzaminów – ponad  12 tys. świadectw kwalifikacyjnych, upoważniających do pracy na stanowiskach związanych  z eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci:

  • elektroenergetycznych (grupa 1),
  • wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),
  • wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
    (grupa 3).

 

Duplikaty uprawnień - w przypadku zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży uprawnień istnieje możliwość  wydania duplikatu ważnego świadectwa kwalifikacyjnego.  Osoba występująca o duplikatu składa wniosek o wydanie duplikatu (druk dostępny w biurze Oddziału). Duplikat wydawany jest w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu wniosku i wniesieniu opłaty. Koszt duplikatu jednego świadectwa kwalifikacyjnego wynosi 30 zł.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.  

Uznanie uprawnień zawodowych (świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski będzie wykonywał pracę. Kwalifikacje zawodowe w krajach Unii uznaje w zasadzie pracodawca, z wyjątkiem tzw. zawodów regulowanych, dla których mogą być określone w różnych krajach dodatkowe kryteria. Świadectwo Kwalifikacyjne powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.