egzaminy
Egzaminy

UWAGA!!!!

 

W dniu 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporzadzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. poz. 1392).

Rozporządzenie zmienia szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację instalacji, urządzeń i sieci.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia egzamin przeprowadza sie na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającą tę osobę.

 

Do prawidłowo wypełnionego wniosku ( w zakładce "do pobrania") należy obowiązkowo dołączyć:

 

1).  kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów: 

 

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

- w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,


lub

 

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

2). potwierdzenie uiszczenia opłaty

 • opłata jest pobierana w wysokości 10% minmalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - w okresie I - VI 2024 r. opłata wynosi:

            - na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 424,20 zł

            - na stanowisku DOZORU (D)  - 424,20 zł

 • w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objety wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu przelewem na konto bankowe

PKO Bnk Polski S.A. nr 34 1020 4795 0000 9502 0105 6068


Do egzaminu mogą przystapić osoby zdrowe bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu - 665 370 147.


Miejsce i termin egzaminów:

Egzaminy kwalifikacyjne w Grupie 1,2 i 3 odbywają się w Biurze Oddziału Szczecińskiego SEP ul. Ku Słońcu 11

 

NAJBLIŻSZE PLANOWANE TERMINY EGZAMINÓW:

 

STYCZEŃ

 • 10 stycznia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

LUTY

 • 07 lutego 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 21 lutego 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

MARZEC

 • 06 marca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 20 marca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

KWIECIEŃ

 • 10 kwietnia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 24 kwietnia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

MAJ

 • 08 maja 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyja nr 616)
 • 22 maja 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

CZERWIEC

 • 12 czerwca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 26 czerwca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja kwalifikacyjna nr 616)

LIPIEC

 • 10 lipca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 24 lipca 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

SIERPIEŃ

 • 07 sierpnia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

WRZESIEŃ

 • 04 września 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 18 września 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

PAŹDZIERNIK

 • 09 października 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 23 października 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

LISTOPAD

 • 06 listopada 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 20 listopda 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

GRUDZIEŃ

 • 04 grudnia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)
 • 18 grudnia 2024 r. godz. 15.00 (Komisja Kwalifikacyjna nr 616)

 

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 616 EGZAMINUJE W ZAKRESIE:

Grupa 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Grupa 2 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Grupa 3 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


UWAGA!!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania faktur.

Dla osób fizycznych do każdej wpłaty wystawiany jest paragon. Prosimy, aby przed dokonaniem płatności zgłosić chęć otrzymania faktury, a w przypadku dokonania płatności przelewem podać nr NIP. Jeśli osoba fizyczna nie prosi o wystawienie faktury i nie podaje w przelewie nr NIP, otrzymuje paragon bez możliwości wystawienia faktury na firmę.

 

Dla firm, do wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie w przelewie:
- pełna, prawidłowa nazwa firmy
- właściwy adres firmy
- NIP firmy

 

Zgodnie z  uchwałą nr 6/2007 Prezydium Oddziału Szczecińskiego SEP z dnia 16 kwietnia 2007r.,  w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w terminie 24 miesięcy od daty dokonania wpłaty, opłata przepada na rzecz Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „do pobrania”. Wniosek należy wydrukować dwustronnie ( na jednej kartce) i wypełnić drukowanymi literami.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

 

Zakres:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiskaj  z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1392) określa  m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6 ust. 1.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym– na podstawie zdanego egzaminu -  przez właściwą Komisję kwalifikacyjną. Do wydawania  takich świadectw w naszym Oddziale SEP upoważnione są dwie Komisje – nr  087 i 616.  Tylko w minionej kadencji wydały one – na podstawie przeprowadzonych egzaminów – ponad  12 tys. świadectw kwalifikacyjnych, upoważniających do pracy na stanowiskach związanych  z eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci:

 • elektroenergetycznych (grupa 1),
 • wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),
 • wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
  (grupa 3).

 

Duplikaty uprawnień - w przypadku zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży uprawnień istnieje możliwość  wydania duplikatu ważnego świadectwa kwalifikacyjnego.  Osoba występująca o duplikatu składa wniosek o wydanie duplikatu (druk dostępny w biurze Oddziału). Duplikat wydawany jest w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu wniosku i wniesieniu opłaty. Koszt duplikatu jednego świadectwa kwalifikacyjnego, w okresie I - VI 2024 r. wynosi 42,42 zł.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.  

Uznanie uprawnień zawodowych (świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski będzie wykonywał pracę. Kwalifikacje zawodowe w krajach Unii uznaje w zasadzie pracodawca, z wyjątkiem tzw. zawodów regulowanych, dla których mogą być określone w różnych krajach dodatkowe kryteria. Świadectwo Kwalifikacyjne powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.