rekomendacje
Rekomendacje SEP

Rekomendacje przyznawane przez SEP:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako instytucja popierająca polski przemysł i troszcząca się o jego rozwój, rozwinęło w tym kierunku cenną inicjatywę: postanowiło promować polskie wyroby i usługi wysokiej jakości poprzez przyznawanie im REKOMENDACJI SEP. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.

 

Wysoko wykwalifikowane zespoły specjalistów Stowarzyszenia – na wniosek zainteresowanej firmy – badają, testują i analizują jej usługi lub produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, zespoły wydają pisemną rekomendację SEP ważną na rok. Jednak firma może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji o kolejne dwa lub trzy lata. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny.

 

W jaki sposób Państwa firma może ubiegać się o rekomendację SEP?

Tryb postępowania jest następujący:

  • zainteresowana firma składa wniosek o udzielenie rekomendacji na odpowiednim formularzu w biurze zarządu oddziału SEP właściwym dla siedziby firmy. Wzór formularza znajduje się w załączeniu.
  • Oddział SEP, który przyjmuje wniosek powołuje zespół specjalistów, który zaopiniuje wniosek.
  • Oddział SEP przyjmujący wniosek pobiera opłatę zgłoszeniową za wstępną analizę.
  • kompletności wniosku, wybór jednostki organizacyjnej i inne czynności organizacyjno – porządkowe. Koszt badań określa powołany zespół specjalistów.
  • Po przeprowadzeniu badań, powołani specjaliści wydają opinię o firmie motywują swoją propozycję przyznania lub odmowy udzielenia rekomendacji.
  • Na podstawie tej opinii oddział SEP podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekomendacji.
  • Zaświadczenie rekomendacyjne określa zakres rekomendacji i okres jej ważności.
  • Zaświadczenie jest podpisane przez prezesów: Oddziału i Stowarzyszenia.
  • Oddział przyjmujący wniosek wręcza w uroczysty sposób zaświadczenie rekomendacyjne przedstawicielowi rekomendowanej firmy.

W razie chęci uzyskania rekomendacji należy pobrać Wniosek o udzielenie rekomendacji, wydrukować go i uzupełnić, a następnie osobiście zgłosić się z nim w biurze OS SEP w celu określenia dalszej ścieżki postępowania.