kursy
Grupa 1

NAJBLIŻSZY PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU:

21 czerwca 2022 r. 

 

Zgłoszenia na kurs (w zakładce "do pobrania") można składać osobiście w Biurze OS SEP lub  e-mailem biuro@sep.szczecin.pl

KURSY:

"Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych - online”.

Szkolenie prowadzone jest zdalnie w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy ZOOM i przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Szkolenie obejmuje 16 godz. zegarowych (8 dni, po 4 razy w tygodniu - poniedziałek, wtorek, środa i czawartek, w godz. 17.00 - 19.00). Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do dwóch egzaminów kwalifikcyjnych, w zalezności od potrzeb, na stanowisku EKSPLATACJI - E (do wykonywania pracy) i na stanowisku DOZORU - D (do nadzorowania pracy innych osób). Opłata egzaminacyjna w 2022 r. wynosi: E - 301,00 zł, D - 301,00 zł

Opłata za szkolenie wynosi – 350,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

„Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi (teoria) - online”.

Szkolenie prowadzone jest zdalnie w formie wideokonferencji z wykorzystaniem paltformy ZOOM i przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Szkolenie obejmuje 32 godz. zegarowe (16 dni, po 4 razy w tygodniu - poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, w godz. 17.00 - 19.00). Po zakończeniu szkolenia można przystapic do dwóch egzaminów kwlaifikacyjnych, w zależności od potrzeb, na stanowisku EKSPLOATACJI - E i na stanowisku DOZORU - D. Kurs składa się z części teoretycznej.

Opłata za szkolenie wynosi 550,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

„Pomiary kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV” - część praktyczna stacjonarnie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania pomiarów, i chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie praktyczne. Szkolenie obejmuje 6 godz. zegarowych (2 dni - poniedziałek, wtorek w godz. 16.30 - 19.30). Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych dostępnych na polskim rynku. Jedyne szkolenie w naszym województwie, które umożliwi Państwu zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. Wykaz następujących pomiarów kontrolnych do 1kV obejmujących program kursu:

 • badania ciągłości przewodów,
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • pomiar rezystancji izolacji urządzeń i narzędzi,
 • ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilenia,
 • pomiar impedancji pętli zwarciowej,
 • pomiar wyłącznika różnicowoprądowego,
 • pomiar rezystancji uziomu:
  • metodą techniczną,
  • metodą techniczną z wykorzystaniem cęgów dla pomiaru uziemień wielokrotnych,
  • metodą dwucęgową dla pomiarów bez elektrod pomocniczych,
  • metodą udarową.
 • pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem mierników do pomiarów pętli zwarcia,
 • pomiar rezystywności gruntu,
 • badanie natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,

Stanowiska laboratoryjne umożliwiają przeprowadzenie badań instalacji odbiorczej w zakresie przewidzianym normą PN-IEC 60364-6-61 oraz symulowanie typowych uszkodzeń w instalacji elektrycznej. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystane zostaną nowoczesne przyrządy pomiarowe m.in. MPI-502, CMP-400, MIC-10, MRU-21, VT-2, CS-1, LXP-10B, LKZ-700 produkcji SONEL S.A. Poznacie Państwo praktyczną stronę wykonywania pomiarów elektrycznych, najczęściej popełniane błędy przy pomiarach oraz jak się przed nimi ustrzec. 
Opłata  za szkolenie wynosi – 150,00 zł

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w  siedzibie Oddziału Szczecińskiego SEP przy al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT).