kursy
Grupa 1

NAJBLIŻSZY PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU:

23 października 2023 r. 

 

Zgłoszenia na kurs (w zakładce "do pobrania") można składać osobiście w Biurze OS SEP lub  e-mailem biuro@sep.szczecin.pl

KURSY:

"Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych - online”.

Szkolenie prowadzone jest zdalnie w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy ZOOM i przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu  urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Szkolenie obejmuje 17 godz. zegarowych (6 dni, wg. harmonogramu: 23, 24, 25, 26, 30 październik 2023 r., w godz. 17.00 - 20.00 (zajęcia online) oraz 31 październik 2023 r. (zajęcia stacjonarne z pierwszej pomocy w godz. 16.00 - 18.00). Po zakończeniu szkolenia (ostatnego dnia kursowego) można przystąpić do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych, w zależności od potrzeb, na stanowisku:

EKSPLOATACJI - E (do wykonywania pracy)
DOZORU - D (do nadzorowania pracy innych osób).

Opłata egzaminacyjna w  okresie VII - XII 2023 r. wynosi: E - 360,00 zł, D - 360,00 zł

Opłata za szkolenie wynosi – 450,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

„Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi - część ogólna - online, część pomiarowa - stacjonarnie”.

Szkolenie prowadzone jest w formie hybrydowej - część ogólna teoretyczna - online, część pomiarowa (teoria i praktyka) - stacjonarnie. Przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Zajęcia obejmują teorię oraz praktykę prac kontrolno - pomiarowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych wymienionych poniżej.  Szkolenie obejmuje 35 godz. zegarowych (12 dni, wg. harmonogramu: 23, 24, 25, 26, 30 października w godz. 17.00 - 20.00 (zajęcia online) oraz 31 października 2023 r. (zajęcia stacjonarne z pierwszej pomocy w godz. 16.00 - 18.00), 06, 07, 08, 09, 13, 14 listopada 2023 r., w godz. 16.00 - 19.00 (zajęcia stacjonarne).

 

Po zakończeniu szkolenia można przystapic do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych, w zależności od potrzeb, na stanowisku:

EKSPLOATACJI - E (do wykonywania pracy),

DOZORU - D (do nadzorowania pracy innych osób).

Opłata egzaminacyjna w okresie VII - XII 2023 r. wynosi: E - 360,00 zł, D - 360,00 zł

Opłata za szkolenie wynosi 800,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

„Pomiary kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do
1 kV” - stacjonarnie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, a chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia w zakresie prac kontrolno-pomiarowych. Szkolenie obejmuje 18 godz. zegarowych (6 dni, wg harmonogramu: 06, 07, 08, 09, 13, 14 listopada 2023 r. w godz. 16.00 - 19.00). Zajęcia obejmują teorię oraz praktykę prac kontrolno-pomiarowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych dostępnych na polskim rynku. Jedyne szkolenie w naszym województwie, które umożliwi Państwu zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. Wykaz następujących pomiarów kontrolnych do 1kV obejmujących program kursu: badania ciągłości przewodów, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji urządzeń i narzędzi, ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilenia, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar wyłącznika różnicowoprądowego, pomiar rezystancji uziomu (metodą techniczną, metodą techniczną z wykorzystaniem cęgów dla pomiaru uziemień wielokrotnych, metodą dwucęgową dla pomiarów bez elektrod pomocniczych, metodą udarową), pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem mierników do pomiarów pętli zwarcia, pomiar rezystywności gruntu, badanie natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,

Stanowiska laboratoryjne umożliwiają przeprowadzenie badań instalacji odbiorczej w zakresie przewidzianym normą PN-IEC 60364-6-61 oraz symulowanie typowych uszkodzeń w instalacji elektrycznej. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystane zostaną nowoczesne przyrządy pomiarowe m.in. MPI-502, CMP-400, MIC-10, MRU-21, VT-2, CS-1, LXP-10B, LKZ-700 produkcji SONEL S.A.
Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych (E i D), w zależności od potrzeb.

Opłata  za szkolenie wynosi – 500,00 zł + opłata egzaminacyjna

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w  siedzibie Oddziału Szczecińskiego SEP przy al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT).